Login

Modelshoplocator

A+ R A-

ALGEMENE VOORWAARDEN

VERANTWOORDELIJKHEID
MODELSHOPLOCATOR staat garant voor de meest up to date informatie van de gepubliceerde handelszaken, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor de geldigheid of nauwkeurigheid van de gepubliceerde informatie. Aan de hand van de steekproeven wordt de geregistreerde informatie op regelmatige tijdstippen gecontroleerd. MODELSHOPLOCATOR behoudt zich het recht om de advertenties aan te passen indien de gepubliceerde informatie niet overeenkomt met de aangeboden modaliteiten.

HANDELSMERKEN EN COPYRIGHT
MODELSHOPLOCATOR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gepubliceerde informatie van de advertenties. Inhoud, publicaties, producten of diensten, logo's en bedrijfsnamen die op MODELSHOPLOCATOR worden vertoond zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

WEBSITES VAN DERDEN
MODELSHOPLOCATOR controleert en beoordeelt de inhoud van sites van derden niet en MODELSHOPLOCATOR is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van sites van derden. Bovendien mag MODELSHOPLOCATOR op deze website links plaatsen naar websites die worden beheerd door andere organisaties. Als u deze websites gebruikt verlaat u deze website. Als u een website via een dergelijke link bezoekt, doet u dit op eigen risico en is het uw verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om u te beschermen tegen virussen of andere destructieve elementen. MODELSHOPLOCATOR geeft geen garantie en geen verklaring met betrekking tot de gekoppelde websites of de informatie die erop verschijnt of de producten of diensten die erop worden beschreven. Links houden niet in dat MODELSHOPLOCATOR of deze website sponsor is van, aangesloten is bij of geassocieerd is met, of wettelijk bevoegd is om gebruik te maken van alle handelsmerken, handelsnamen, logoís of auteursrechtsymbolen die worden weergegeven op of toegankelijk zijn via de links, of dat een gekoppelde website bevoegd is om alle handelsmerken, handelsnamen, logoís of auteursrechtsymbolen van MODELSHOPLOCATOR of alle aangesloten maatschappijen of handelaars te gebruiken.

REGISTRATIE EN VERWERKING
MODELSHOPLOCATOR is niet verantwoordelijk voor vertragingen in nazicht van registratiegegevens, bevestiging van bestellingen, respecteren van datum en tijdstippen, foutmeldingen op software of hardware, snelheid van de webserver, enzoverder.. Deze opgesomde zaken kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Het MODELSHOPLOCATOR management zal al het mogelijke in het werk stellen om deze problemen te voorkomen en zonodig te elimineren.

BESCHIKBAARHEID
Het MODELSHOPLOCATOR portaalsite management kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van data of tijdelijke onderbrekingen in de aanlevering van de MODELSHOPLOCATOR diensten via het internet, noch voor het niet verbeteren van mogelijk fouten of wegnemen van defecten. Er kunnen operationele onderbrekingen voorkomen van tijdelijke aard omwille van onderhoud aan de internetsystemen en programma's of omwille van storingen van de normale werking tengevolge van onvoorziene defecten of pannes. 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

WIJZIGINGEN
MODELSHOPLOCATOR behoudt zich het recht voor om naar eigen goedvinden op elk moment willekeurige delen van deze Overeenkomst volledig of deels te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. De wijzigingen in deze Overeenkomst zijn van kracht wanneer er een mededeling van een dergelijke wijziging op de website wordt geplaatst. Als u gebruik blijft maken van de website nadat er een wijziging in deze Overeenkomst is geplaatst, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van deze wijziging.

MODELSHOPLOCATOR kan op ieder moment zonder aankondiging in elk deel van de website fouten of omissies verwijderen, wijzigen of corrigeren,andere wijzigingen aanbrengen aan de website, het materiaal en de producten, programma's, diensten of prijzen (indien aanwezig) die worden beschreven in de website, elk aspect van de website staken of beŽindigen, met inbegrip van de beschikbaarheid van bepaalde features van de website. MODELSHOPLOCATOR kan ook beperkingen opleggen op bepaalde features en diensten of uw toegang beperken tot bepaalde delen van de hele website zonder mededeling of aansprakelijkheid. MODELSHOPLOCATOR kan de hierboven beschreven bevoegdheden, rechten en licenties op ieder moment beŽindigen en zal, bij een dergelijke beŽindiging, al het materiaal vernietigen. Toegekende wachtwoorden voor toegang tot bepaalde delen van een gebruiker op MODELSHOPLOCATOR zijn confidentieel en moeten geheim gehouden worden. MODELSHOPLOCATOR kan ten allen tijde de webgebruiker zijn wachtwoord wijzigen zonder voorafgaande verwittiging indien mocht blijken dat de portaalsite in gevaar is. 

ERKENNING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, patenten, kennis, vertrouwelijke informatie, databankrechten, en rechten op het gebied van handelsmerken en designs (al dan niet geregistreerd) in de website zijn toegekend aan MODELSHOPLOCATOR of haar adverteerders, handelaars, of licentiegevers. Alle goodwill en intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit het gebruik van dergelijke intellectuele eigendomsrechten die zijn toegekend aan MODELSHOPLOCATOR zullen ten goede komen van MODELSHOPLOCATOR.

VERWIJZINGEN
De creatie van hyperlinks naar de homepagina van MODELSHOPLOCATOR.EU is toegelaten. 
Het gebruik van webpaginaís van MODELSHOPLOCATOR binnen andere websites van derde partijen is verboden.

VERWIJZING NAAR ANDERE BRONNEN
Indien u in reacties op berichten, invulformulier of in ingezonden stukken verwijst naar gedrukte artikelen of boeken, verwijs dan volgens de APA-normen. Indien u verwijst naar digitale bronnen (op het internet), vermeld dan altijd de internetbron (URL), samen met de titel van de publicatie en, indien vermeld, de datum en de auteur(s). Het is verboden om stukken tekst of afbeeldingen te plaatsen die overgenomen zijn uit boeken of artikelen zonder een bronvermelding zoals hierboven beschreven. Het is verboden om stukken tekst uit andere bronnen te plaatsen, die in eigen woorden zijn omgezet of zijn geparafraseerd zonder goede bronvermelding. Wanneer de webmaster van mening is dat de referentie niet aan de regels voldoet, zal hij deze aanpassen, de bijdrage verwijderen of contact met u opnemen voor de juiste gegevens.

VERWIJDEREN VAN PROFIELEN
MODELSHOPLOCATOR heeft het recht om registraties ongedaan te maken en profielen te verwijderen wanneer MODELSHOPLOCATOR van mening is dat de registratie niet aansluit bij de beoogde doelgroep.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL IS MODELSHOPLOCATOR AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, NIET-RECHTSTREEKSE, VOORTVLOEIENDE, STRAF-, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN WERK, CONTRACTEN, INKOMSTEN, DATA, INFORMATIE OF DOOR ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN) ALS GEVOLG VAN, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, OF ONVERMOGEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE OF DE INHOUD OF ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZELFS ALS MODELSHOPLOCATOR IS GEŌNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. NAAST DE HIER GENOEMDE VOORWAARDEN, ZAL MODELSHOPLOCATOR IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, OMISSIES OF ANDERE GEBREKEN OF INFORMATIE DIE ONGEPAST OF NIET AUTHENTIEK IS OP DEZE SITE


REGISTRATIE GEBRUIKER


Uw persoonlijke gegevens met ons delen maakt het voor ons mogelijk om u een reeks voordelen aan te bieden. Uw persoonlijke account of andere registratie gebruiken, zal het voor u makkelijker en praktischer maken om:

  • Op een eenvoudige manier een commentaar neer te schrijven
  • Op een eenvoudige manier recensies neer te schrijven
  • Een quotering of kwaliteitslabel aan een zaak toe te voegen
  • Een informatieaanvraag te doen, specifiek voor uw product of dienst volgens uw interesses
  • Verpersoonlijkte berichten te ontvangen over speciale aanbiedingen en uitnodigingen
  • Mededelingen en informatie te ontvangen over evenementen en promoties waarvoor u zich ingeschreven heeft

Merk wel op dat uw persoonlijke gegevens opgeslagen zullen worden in een centrale databank van MODELSHOPLOCATOR.

Als u geen promoties of nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kan u ons dit laten weten door uw goedkeuring hiervoor niet te geven via ons contactformulier. De informatie zou geadministreerd en gebruikt kunnen worden door nauwkeurig geselecteerde partijen van MODELSHOPLOCATOR. Buiten zoals hierboven vermeld, zal deze informatie niet met derden uitgewisseld worden, indien u ons hiervoor geen toestemming gegeven heeft. Als u wenst dat wij u geen verpersoonlijkte aanbiedingen en informatie meer sturen, kan u ons dit laten weten door de opt-out functies te gebruiken die voorzien zijn in onze e-mails of via uw persoonlijke pagina. Als u wenst dat we alle details verwijderen, kan u ons dit laten weten door uw account volledig te deactiveren.


REGISTRATIE NIEUWSBRIEF

PRIVACY
Bij registratie wordt u gevraagd een geldig e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres wordt door MODELSHOPLOCATOR nooit verstrekt aan derden en dient enkel voor intern gebruik. De naam zoals opgegeven bij registratie is alleen zichtbaar voor MODELSHOPLOCATOR. De verzonden informatie zal niet met derden worden uitgewisseld.

NIEUWSBRIEF
Na registratie ontvangt u automatisch de MODELSHOPLOCATOR Nieuwsbrief op het door u opgegeven e-mailadres. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kunt u zich afmelden via de link die onderaan de nieuwsbrief staat.

UITSCHRIJVEN
Als u wenst dat wij u geen verpersoonlijkte aanbiedingen en informatie meer sturen, kan u ons dit laten weten door de opt-out functies te gebruiken die voorzien zijn in onze e-mails.. Als u wenst dat we alle details verwijderen, kan u ons dit laten weten door uw account volledig te deactiveren.